top of page

Informativa sulla Privacy

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Hatályos: 2021. 06. 15. napjától

 

 

Általános rendelkezések

Opra-Szabó Zsuzsa, székhely címe: 8243 Balatonakali, Csárdás u. 26. 1., adószám: 59731717-1-39, e- mail: info@lunarossa-balaton.eu, telefon: +36 30 082 9252) (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint a Luna Rossa Boutique Apartman üzemeltetője alá veti magát a következő tájékoztatónak.

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adom.

 

A szabályzat elérhető az alábbi oldalról:

 

https://www.lunarossa-balaton.eu/adatvedelmi_tajekoztato

 

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen rendelkezéseket.

 

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

 

Jelen adatvédelmi szabályozás a Szolgáltató által a www.lunarossa-balaton.eu internetes oldalon és a kapcsolódó közösségi oldalakon (továbbiakban: weboldalakon), valamint a telephelyén, mint szálláshelyen alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzíti és erről közérthető formában az ügyfeleket tájékoztatja. Az adatvédelmi szabályzat kizárólag a szállásadói tevékenységgel összefüggésben értelmezhető.

 

 1. 1.    Értelmező rendelkezések

  1. 1.1.    Adatkezelő:

 

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

 1. 1.2.    Adatkezelés:

 

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának

megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

 1. 1.3.    Személyes adat:

 

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

 1. 1.4.    Hozzájárulás:

 

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

 1. 1.5.    Adatfeldolgozás:

 

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

 

 1. 1.6.    Adatfeldolgozó:

 

az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

 

 1. 1.7.    Érintett:

 

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

 1. 2.    Az adatkezelő és elérhetőségei:

Név: Opra-Szabó Zsuzsa

Székhely: 8243 Balatonakali, Csárdás utca 26. 1. 

Az  Apartman címe: 8243 Balatonakali, Csárdás u. 26. 2.

E-mail: info@lunarossa-balaton.eu

Telefon: +36 30 082 9252

 

 1. 3.    Adatkezelések

Jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

 1. 3.1    Weboldal

 

A www.lunarossa-balaton.eu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása érdekében, valamint statisztikai célból működnek.

 • 1.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
 • 2.    Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

 • 3.    Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

 • 4.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

 

Süti típusa:             

Munkamenet sütik (session: PHPSESSID)

Adatkezelés jogalapja:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Leírás:

(munkamenet cookie) azonosítja a bejelentkezett felhasználó számítógépét

Adatkezelés időtartama:

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

 

Süti típusa:

_ga (Google Analytics cookie)*

Adatkezelés jogalapja:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Leírás:

A felhasználók megkülönböztetésére szolgál

Adatkezelés időtartama:

2 év

 

Süti típusa:    

_gid (Google Analytics cookie)*

Adatkezelés jogalapja:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Leírás:

A felhasználók megkülönböztetésére szolgál

Adatkezelés időtartama:

24 óra

 

Süti típusa:    

_gat (Google Analytics cookie)*

Adatkezelés jogalapja:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Leírás:

A kérési arány visszaszorítására használják

Adatkezelés időtartama:

1 perc

*Forrás: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 • 5.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
 • 6.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
 • 7.    Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Google Analytics használata

 

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

 

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

 

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

 1. 3.2    On-line árajánlat kérés/foglalás

 

 • 1.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

 

Személyes adat / Az adatkezelés célja

Érkezés időpontja /Árajánlat/foglalás kalkulációhoz szükséges

Távozás időpontja / Árajánlat/foglalás kalkulációhoz szükséges

Felnőttek száma / Árajánlat/foglalás kalkulációhoz szükséges

Gyerekek száma / Árajánlat/foglalás kalkulációhoz szükséges

Gyerekek életkora / Árajánlat/foglalás kalkulációhoz szükséges

Ellátás / Árajánlat/foglalás kalkulációhoz szükséges

Vezetéknév / Azonosításhoz szükséges

Keresztnév / Azonosításhoz szükséges

Telefonszám / Kapcsolattartáshoz szükséges

E-mail / Kapcsolattartáshoz, válaszüzenet küldéséhez szükséges

Utca, házszám / Előleg számla kiállításához szükséges

Település / Előleg számla kiállításához szükséges

Irányítószám / Előleg számla kiállításához szükséges

Ország / Előleg számla kiállításához szükséges

Megjegyzés / Válaszadáshoz szükséges

A kapcsolatfelvétel időpontja / Technikai művelet végrehajtásához szükséges

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 • 2.    Az érintettek köre: A Foglalás menüpont alatt található űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.
 • 3.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart.

 • 4.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti.

 • 5.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 • 6.    A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

 • postai úton: 8243 Balatonakali Csárdás u. 26.1.

 • telefonon: a +36 30 082 9252 számon,

 • e-mailben: info@lunarossa-balaton.eu e-mail címen.

 • 7.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

 • 8.    Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és szálláshely foglalásához

 szükséges.

 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

 

 1. 3.3    Nyilvántartási kötelezettség, idegenforgalmi adó nyilvántartó könyv

 

 • 1.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
  • Név

  • Lakcím

  • Születési hely, dátum

  • Személyi igazolványszám

  • Érkezés dátuma

  • Távozás dátuma

  • Aláírás

 • 2.    Az érintettek köre: A Szolgáltató panzióját, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett.

 • 3.    Az adatkezelés célja: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 46. § (8) bekezdésében előírt - nyilvántartásként meghatározott adattartalmú és formátumú - Idegenforgalmi adó nyilvántartó könyv vezetése.

 • 4.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a jogszabályi előírás alapján kötelezően kezelendő adatokat a jogszabályban előírt határidőig őrizzük.

 • 5.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő és a Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének megfelelően Gyula Város Önkormányzatának adóhatósága kezelheti.

 • 6.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.

 • 7.    Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja

 1. 3.4    Számlázás

 

  • 1.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

   • Számlázási név

   • Számlázási cím

  • 2.    Az érintettek köre: A Szolgáltató panzióját, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett.

  • 3.    Az adatkezelés célja: A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása.

  • 4.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

  • 5.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő kezelheti.

  • 6.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.

  • 7.    Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 1. 3.5    Könyvelési feladatok

 

  • 1.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

   • Név

   • Lakcím

   • Születési hely, dátum

   • Személyi igazolványszám

   • Érkezés dátuma

   • Távozás dátuma

   • Számlázási név

   • Számlázási cím

  • 2.    Az érintettek köre: A Szolgáltató panzióját, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett.

  • 3.    Az adatkezelés célja: könyvelési feladatok

  • 4.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

  • 5.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő és a könyvelő, mint adatfeldolgozó kezelheti.

  • 6.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:  az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz.

  • 7.    Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges , a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

 1. 3.6    Kapcsolattartás

 

  • 1.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

  • •    Név

  • •    Telefonszám

  • 2.    Az érintettek köre: A Szolgáltató panzióját, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett.

  • 3.    Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás

  • 4.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart.

  • 5.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő kezelheti.

  • 6.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • •    az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  • 7.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

 

 1. 3.7    Munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő adatkezelése

 

  • 1.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

 

Az Adatkezelő a munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos tények megállapítására, bérszámfejtésre, társadalombiztosítási ügyintézésre és statisztikai adatszolgáltatásra adatokat kezel. Kezelt adatok:

 

  • •    munkavállaló neve;

  • •    munkavállaló születési neve;

  • •    születési helye;

  • •    születési ideje;

  • •    anyja születési neve;

  • •    lakóhely;

  • •    adóazonosító jele;

  • •    társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám);

  • •    személyi igazolvány száma;

  • •    lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma;

  • •    folyószámla száma;

 

  • 2.    Az érintettek köre: Az adatkezelő valamennyi munkavállalója.

  • 3.    Az adatkezelés célja: munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése.

  • 4.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: hatályos jogszabályok által meghatározott tárolási határidő.

  • 5.    Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat csak az adatkezelő munkaügyekkel foglalkozó munkatársa, a munkáltatói jogokat gyakorló tulajdonos és a Könyvelést/Bérszámfejtést ellátó cég kezelheti.

  • 6.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • •    az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  • 7.    Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (munkaszerződés), valamint jogi kötelezettség teljesítése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont.

 

Vonatkozó törvényi előírások:

 

  • •    A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) és (3)

  • •    A    társadalombiztosítás    ellátásairól    és    magánnyugdíjra    jogosultakról,    valamint    e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény

  • •    A kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

  • •    A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi. CXVII. törvény

 

 1. 4.    Igénybe vett Adatfeldolgozók

 2. 4.    4.1    Tárhely-szolgáltató

 

  • 1.    Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

  • 2.    Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Wix.com, Inc, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel, at Wix.com Inc. , 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158, or at Wix.com Luxembourg S.a.r.l, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg

 

  • 3.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az adatkezelő által a weboldalon tárolt valamennyi személyes adat, valamint az érintett által a www.lunarossa-balaton.eu weboldalon megadott valamennyi személyes adat, cookie-k.

  • 4.    Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

  • 5.    Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

  • 6.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely- szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

  • 7.    Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

  • 8.    Az érintett jogai:

  • a.    Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

  • b.    Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

  • c.    Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

  • d.    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

  • e.    Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

 

 

Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál - pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

 

 1. 4.2    Közösségi oldalak

 

  • 1.    Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

 

  • 2.    Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

  • 3.    Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

 

  • 4.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 

  • 5.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

 1. 4.3    Könyvelés és bérszámfejtés

 

  • 1.    Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátása

  • 2.    Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Gábor-Ker-Conto Kft.
1093-H, Budapest
Lónyay u.19. I./1-2.

 

  • 3.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím.

  • 4.    Az érintettek köre: A Szolgáltató apartmanját, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett.

  • 5.    Az adatkezelés célja: Könyvelési és bérszámfejtési feladatok

  • 6.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

  • 7.    Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

  • 8.    Az érintett jogai:

  • a.    Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

  • b.    Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

  • c.    Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

  • d.    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

  • e.    Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

 

 

 1. 4.4    Számlázás – online számlázó szoftver használata, Hírlevék

 

  • 1.    Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Számlázási feladatok ellátása

  • 2.    Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

 

Online számlázó szoftver neve: Billingo.hu

Számlázó elérhetősége: https://www.billingo.hu/ Szolgáltatást nyújtó cég neve: Billingo Technologies Zrt.

Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

 

Hírlevél kiküldő rendszer szolgáltatása: Mailchimp

www.mailchimp.com 

  • 3.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím

  • 4.    Az érintettek köre: A Szolgáltató panzióját, mint szálláshelyet igénybe vevő valamennyi érintett.

  • 5.    Az adatkezelés célja: Számlázási feladatok

  • 6.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

  • 7.    Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus

kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

  • 8.    Az érintett jogai:

  • a.    Ön tájékozódhat az adatkezelés körülményeiről,

  • b.    Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

  • c.    Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

  • d.    Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

e.    Ön tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.5. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

 

  • 1.    Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

  • 2.    Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

  • 3.    E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

  • 4.    Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

  • 5.    A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

  • 6.    Az érintettek jogai

  • 1.    A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

 

  • 2.    A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

  • 3.    A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 

  • 4.    Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

  • 5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

  • •    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

  • •    az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  • •    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

  • •    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

 

  • 6.    Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

 

  • 7.    A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

 

  • 8.    Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

  • 9.    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

  • •    Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

  • •    meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

  • •    Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

  • 7.    Adatbiztonság

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 

  • a)    a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

  • b)    a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

  • c)    fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

  • d)    az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

 

Az e-mailben történő kapcsolattartás során a személyes adatokat a levelezőrendszer tárolja, amely számítógépről és telefonról is elérhető. Megfelelő intézkedésekkel gondoskodunk arról, hogy a

személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Rendszeres biztonsági adatmentés a tárhely szolgáltatáshoz tartozik.

A személyes adatok tárolása Opra-Szabó Zsuzsa EV  -  Amatrine Creative Agency tulajdonában lévő és kizárólagos használatban álló számítógépeken, telefonon és a tárhelyen történik. A számítógépek és telefon használata jelszó védett. A tárhelyre és a weblap adminisztrációs felületére történő belépés felhasználónévvel és jelszóval lehetséges, amelyet az adatkezelő ismer.

 

A papír alapú adattárolás tekintetében az adatkezelő kizárólagos használatában lévő határidőnapló szerepel, melyben telefonszámokat tárol, valamint az idegenforgalmi adó nyilvántartó könyv, melyet illetéktelenektől elzárva tart. A személyes adatokat tartalmazó bejelentő lapok, számlatömbök tárolása szintén zárható helyen történik.

 

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a z Adatkezelő az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

  • •    az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatóak;

  • •    a    dokumentumokat    jól    zárható,    száraz,    vagyonvédelmi    berendezéssel    ellátott helyiségben helyezi el;

  • •    a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá;

  • •    az Adatkezelő adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja;

  • •    az Adatkezelő adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja;

 

Biztonságos    adatátviteli    csatornával működtetjük    a    www.lunarossa-balaton.eu    weboldalt:    SSL tanúsítvánnyal, HTTPS protokoll használattal. HTTPS kapcsolat esetében, ha a felhasználónak

 személyes adatot kell megadnia adatbeviteli űrlapon keresztül, a felhasználó és a fogadó számítógép

 közötti kommunikáció egy titkosított csatornán keresztül, speciális kódolással folyik. Így minimálisra

 tehető az, hogy ezek a személyes információk adathalászat áldozatául essenek.

 

 

  • 8.    AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 

  • •    az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

  • •    az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

  • •    a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 

  • 9.    ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

  • 10.    PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

bottom of page